Принцип на магнитотерапията

Магнитното поле и организма

Изключителните условия, които са се създали на Земята от нейното възникване, са дали възможност за появата на живот. Едно от тях е уникалното планетарно магнитно поле, което пулсира със специфичен ритъм и пази всичко живо от опасните съставки на космическото и слънчевото лъчене. „Екранираните“ частици създават на разстояние 1000–50 000 км от Земята т.нар. радиационни пояси на Ван Алън. Но най-значим и същевременно най-красив израз на защитата е полярното сияние, което е видимо в близост до северния магнитен пояс.

Магнитното поле на Земята има двуполюсен характер и приблизително веднъж на 700 000 години се стига до размяна на полюсите, тоест до промяна на северния полюс в южен. По време на тази смяна интензитетът и като следствие защитната дейност на магнитното поле спада до минимум. Никой не знае колко дълго трае такова състояние; според една теория едва няколко седмици или месеци, според други – стотици години. Сигурно е само едно – намираме се непосредствено пред такава периодичност, защото за последен път полюсите са се сменили приблизително преди 780 000 години. Интензитетът на магнитното поле на Земята се е понижил за последните 500 години с 50% и продължава да спада. Понастоящем стойността му представлява около 0,047 мТ (мили Тесла), което при старата система единици е 0,47 Г (Гаус).

Всеки жив организъм, не изключваме човешкия, на клетъчно ниво представлява съвършено съчетание на физикохимически реакции, които са повлияни от присъствието на планетарното магнитно поле. Неговият интензитет наистина е нисък, но въздейства на практика постоянно и периодично пулсира. Въпреки, че нямаме съответни чувствени рецептори и не можем да го усетим, без съществуването му нашият организъм няма да е способен да осигури правилното протичане на клетъчните биохимични реакции. Редица експерименти доказват голямата чувствителност на клетките и към минимални изменения в интензитета на магнитното поле, което значително влияе върху пропускливостта на клетъчните мембрани. В присъствието на магнитно поле със специфични биотропни параметри се стига до интензифициране на обмяната на веществата между външната и вътрешната среда, а с това и до общо повишение на метаболитната активност на клетките. Променя се повърхностното им напрежение и активност на някои ензими, както и йонното равновесие в екстра и интрацелуларна среда. Можем следователно да кажем, че едно от условията за съществуването на живота на Земята е нейното магнитно поле.

Този факт е известен вече от хиляда години, но най-значимото доказателство ни предоставиха космическите изследвания. След първите години в Космоса космонавтите се срещнаха със сериозни здравни проблеми. Тогава се заговори за „космическа болест“. Малко по-късно се установи, че причината е в липсата на земното магнитно поле в космическия кораб. От времето, когато НАСА вгради в корабите генератори на изкуствено магнитно поле, проблемът намери решение.

Характеристика на магнитното поле

При протичане на електрически ток по проводник (бобина) в неговата околност възниква магнитно поле. Ако разположим в нестационарно (променливо) магнитно поле жива тъкан (= проводник), ще възникне в нея под въздействие на електромагнитната индукция слабо електродвижещо напрежение и токове, които впоследствие изменят характеристиките на частиците на живата маса.

Познаваме статично магнитно поле, при което във времето не се променят нито поляритетът, нито интензитетът. Освен това променливо магнитно поле, при което поляритетът периодично се редува, и накрая импулсно магнитно поле (ИМП), което променя поляритета си на импулси със специфична форма и честота. Това поле се явява най-подходящо за терапевтични цели.

За да оказва необходимото въздействие, импулсното магнитно поле трябва да е с определена индукция (за безопасно използване без необходимост от лекарско наблюдение – до около 20 мТ), честота (използва се нискочестотна магнитотерапия – от 0 до 100 Hz), градиент, дължина и форма на импулса. Такова НИМП (нискочестотно импулсно магнитно поле) няма странични ефекти и е възможно то да бъде използвано при съответни индикации без притеснение.

Въздействие на импулсното магнитно поле върху човешкия организъм

Както беше казано по-горе, прилагането на нискочестотно импулсно магнитно поле предизвиква в експонираната тъкан и опосредствано в целия организъм редица изменения в биологичните процеси, което е възможно терапевтично да бъде използвано за влияние върху много болестни състояния. Предвид факта, че магнитното поле прониква равномерно през цялата тъкан, неговото въздействие е върху всяка една клетка. Не е в сила предположението, че колкото е по-висока индукцията (интензитета) и честотата, толкова по-голям е резултатът. Магнитно поле с висока индукция и честота може да предизвика най-различни здравословни проблеми, като например болки в главата, умора, кожни изменения, невралгични компликации или смущения в сърдечния ритъм. По време на клиничните изпитания се установи, че за терапевтично използване е най-подходящо нискочестотното импулсно магнитно поле с параметрите, посочени в предходния раздел.

Магнитотерапията се състои във въздействието на изкуствено магнитно поле с определени параметри върху човешкия организъм. Това следователно е физическа терапия, при която се генерира широколентово пулсиращо магнитно поле с ниска честота. Електрическите токове, предизвикани от импулсното магнитно поле умерено повишават температурата на експонираната тъкан (с 0,5 до 1 °С).

Нивото на съвременните модерни познания позволява ефективно да се използва импулсното нискочестотно магнитно поле в медицината, балнеолечението и при рехабилитация в домашни условия. Импулсното нискочестотно магнитно поле позитивно влияе върху биохимичните и биофизичните реакции в клетките, между клетките и същевременно подобрява пропускливостта на клетъчните мембрани. Резултат на този процес е фактът, че клетките в по-голяма степен са снабдявани с кислород и с останалите важни вещества, с което се подобрява процесът на обмяна.

В клетката растежът и дейността се управляват от електромагнитни трептения. Нарушаването на информацията води до тежки поражения на клетките – до възникване на болести. Такива поражения на клетките могат да бъдат следствие от недостатъчност на магнитна енергия. Индуктивните въздействия на магнитното поле могат да коригират нарушената управляваща система на клетките.

Вредните странични ефекти при използване на магнитотерапия са абсолютно изключени.

Магнетизъм означава жива енергия, която представлява движеща сила за жизненоважните процеси в тялото. Измерванията на работата на клетъчните мембрани показва, че интензитетът на трептене на клетките се понижава със сериозността на заболяването. Периодичните трептения подкрепят енергийно болната клетка. Връщат я обратно към правилната честота. Този процес в никакъв случай не натоварва тялото, защото става дума за естествен биологичен метод. Магнитната енергия е изначална енергия и се съдържа във всяка молекула, във всяка клетка. Прекрасно качество на природата и на енергията й е простотата; да се надяваме, че постепенно ще намерим решения и разбиране за нейната пълнота и дълбочина. Ако обобщим горните познания, можем изобщо да кажем, че импулсните магнитни сигнали положително въздействат за подновяване на нарушеното електромагнитно поле и с това се възбужда естественото регенериране на увредените части.

Магнитотерапията, при правилното й прилагане, трябва да отвори задънените пътища към авторегулирането и авторепарирането на организма, тъй като човешкият организъм е надарен с такава способност и всяка една болест означава, че тя е нарушена. Освен локалното въздействие върху тъканта, магнитното поле активира цяла редица защитни системи на организма, като например имунната, повишава ефективността на бактериофагите, влияе на вегетативната система и др.